Сушильные шкафы Beelonia (Германия)Применение


Kak qto rabotaet:
naprimer, dlä ovowej i fruktov
– ispol´zovat´ frukty tol´ko spelye i bez povreødenij
– frukty pohistit´ i xoro‚o obsu‚it´
– porezat´ frukty na odinakovye kusohki
– udalit´ semehki ili kostohki
– vyloøit´ frukty na re‚etku plowad´ü sreza vverx
– su‚it´ pri temperature ot 30°S do 65°S

Na‚i su‚il´nye ‚kafy rabotaüt s poperehnymi potokami
vozduxa, kak izobraøeno na risunke. Tem samym v ‚kafu obrazuetsä
ravnomernyj potok vozduxa, i obespehivaetsä xoro‚ee
kahestvo su‚ki.
Po vyboru dver´ moøet otkryvat´sä vpravo ili vlevo.
Su‚ilki so stellaønymi teleøkami postavläütsä po zaprosu.

← Назад в раздел